هدف از این پروژه، ارزیابی جریان، انتقال حرارت و رطوبت در اتاق تمیز صنایع داروسازی البرز می‌باشد. از آنجا در فرآیند تولید دارو، از مخازن و راکتورهای حاوی آب نزدیک به جوش (۹۰ درجه سانتیگراد) استفاده می‌شود، در زمان باز شدن درب مخازن، حجم قابل توجهی بخار وارد فضای اتاق می‌شود. عدم تهویه مناسب اتاق، منجر به انباشت و بالا رفتن غلظت بخار آب در بخش‌هایی از اتاق می‌شود.

هدف اصلی از پروژه و گزارش پیش‌رو، ارزیابی عملکرد سیستم تهویه پیشنهادی است. از آنجا که الگوی جریان دریچه‌های ورودی، خروجی و همچنین بخار خرجی از مخازن، بسیار پیچیده است، به ناچار می‌بایست از ابزارهای قدرتمند CFD استفاده نمود.

نرم‌افزارهای مورد استفاده:

تولید هندسه: Solid Works

تولید شبکه: ANSYS Meshing Ver. 16.0

شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی: ANSYS FLUENT Ver. 17.2

تحلیل و پردازش نتایج: ANSYS CFD-POST Ver. 16.1

 

مشخصات شبکه محاسباتی:

سلول‌های مورد استفاده: چهاروجهی (Tetrahedral)

تعداد المان‌ها: ۵۱۲۰۲۴۹

تعداد المان‌های سطحی: ۳۴۶۰۲۷